سرویس و نگهداری تجهیزات روشنایی و نورپردازی

سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات نورپردازی و روشنایی باعث جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی و افزایش طول عمر آنها می شود. از اینرو پروژه های اجرا شده شرکت همواره مشمول خدمات سرویس دوره ای هستند . همچنین برای سایر پروژه ها هم این امکان فراهم است و بلافاصله تیم ارزیابی برای برآورد نوع خدمات لازم اعزام می شوند.

تعمیرات نورپردازی