نصب تجهیزات توسط تکنسین های آموزش دیده شرکت صورت میگیرد و برای عملیات نصب تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان، ابزار و تجهیزات به روز آن از جمله تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع و کار بدون داربست و نیروهای آموزش دیده و متخصص تامین شده است.

 

پرتونگار | کار در ارتفاع

کلیه عملیات نصب طبق ضوابط ایمنی انجام شده و پرنسل دارای گواهینامه کار در ارتفاع ایراتا IRATA بوده و تحت بیمه حوادث کار هستند.