نورپردازی اداری

نورپردازی لابی اداری

نورپردازی اداری

نورپردازی اداری

 

نورپردازی از کف

نور از کف همزمان با نورپردازی دیوارها و بدنه و استفاده از نور طبیعی با در نظر گرفتم پنجره های رو به فضای باز و ترکیب رنگ نورهای در طیف طبیعی به شکوه و جلوه لابی ساختمان اضافه میکند.