با توجه به رنگبندی کلی و تم رنگ بنفش در نظر گرفته شده برای رستوران، نورپردازی داخلی و اجزای تابلوی آن نیز با رنگ سفید و بنفش اجرا شد و برای نما از نئون فلکسی سفید و فول کالر با کنترل بنفش استفاده شده است.