پروژه های نورپردازی اجرا شده ساختمانهای اداری

یکی از موارد مهم در طراحی نورپردازی نما و داخل ساختمان اداری،انطباق طرح معماری نما با نوع نورپردازی و جلوه شب هنگام آنست که طرحی واحد را ارائه کند. در طراحی و اجرای نورپردازی نما و بخش داخلی ساختمانهای اداری طراحی شده در پرتونگار، این مطلب رعایت شده و در ادامه نمونه هایی از کارهای اجرا شده شرکت را مشاهده می نمایید.