شرکت پرتونگار اصول اساسی طراحی نورپردازی ساختمانهای مسکونی را در پروژه های متعدد اجرا شده با این کاربری را بکار بسته که بخشی از آن در اینجا نمایش داده شده است. در نورپردازی نمای ساختمانهای مسکونی حفظ جلوه با وقار ساختمان و عدم استفاده از رنگهای تند و هرگونه نوری که باعث ایجاد خیرگی شده یا به اصطلاح چشم را بزند ،حایز اهمیت است. برای ایجاد جلوه و جذاب کردن ساختمان همیشه لازم نیست کل نما نورپردازی شود، گاهی با روشن کردن بخشی خاصی از نما میتوان با هزینه ای اندک نتیجه ای مطلوب گرفت